Đoàn thanh niên nhà trường tham gia tập huấn công tác Đoàn